شام دل تنگیست از نو خاک ماتم بر سر است دیده ها دریای خون دل ها از این خونین تر است

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد شب قتل حضرت علی(ع)، شعر از حاجب بروجردی، آهنگ از عبدالحسین خرمایی   شامدلتنگیستازنوخاکماتمبرسراست               دیدهها

شام دل تنگیست از نو خاک ماتم بر سر است دیده ها دریای خون دل ها از این خونین تر است

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: سه شنبه 27 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / ماه رمضان ،

واحد شب قتل حضرت علی(ع)، شعر از حاجب بروجردی، آهنگ از عبدالحسین خرمایی

 

شامدلتنگیستازنوخاکماتمبرسراست               دیدههادریایخوندلهاازاینخونینتراست

 

 قدسیانیکسرعزاداروسیهپوشیهاند                       حضرتآدمسیهپوشعزایحیدر است

 

 عرشرافریادآمدکیهمهافلاکیان                         آمدآنمولاکهازجمعملائکبرتراست

 

 ازگلویکوفهنایدصوتقرآنعلی                           غرقخونفرقعلیشاهعدالتپروراست

 

 کوچههایکوفهکیبیننددرظلماتشب                  ناشناسیبهرامدادآنچناندلمضطراست

 

 اییتیمزارامشبانتظارکَسنباش                         شامِ آغازِیتیمیهایجمعِ دیگراست

 

 نالهوفریاداولادعلیآیدبهگوش                            دوریمرغچمنازلالههایاحمراست

 

 بعدِپیغمبرز مردمشِکوِههاداردعلی                       دردِمولایمفزونازآسمانیاختراست

 

 شانۀزهراشکستندآنگروهِ بیحیا                         شانهودستیکهجایبوسۀپیغمبراست

 

 خانۀشاهِولایتجایگاهِ جبرئیل                               مهدِارشادحسینومهدِزینبپروراست

 

 ازجهالتقومدونآتشبرآنکاشانهزد                     دختپیغمبردرآتشبیندیوارودَراست

 

 بعدِ پیغمبرعلیمظلومِشهرکوفهشد                       زینبلایاحضرتجبریلباچشمتراست

 

 وامصیبتخاکیانقدرعلینشناختند                       زینجهتپیغمبرخاتمپریشانخاطراست

 

 ارچهبایدگوشۀعزلتگزیندمرتضی                        رادمردیکزدلاورفاتحانخیبراست

 

 مسجدوسجادهامشبسختدلتنگعلی                   چاهِ تنهاییوغربتازهمهگریانتراست

 

 دیدههادائمعطشانِ دیدارِ علی                               وعدهگاهِ تشنگانبرگردِ حوضِکوثراست

 

میسرایدنغمۀجانسوز«موجی»ازجگر                        انتظارشعفومولادرقیاممحشراست

 

 

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش