ایها الناس شما را به حق خون رضا لحظه ای گوش نمایید در این بزم عزا

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد ایام صفر از مرحوم محمّد شریفیان (آهنگ نوبت جنگ ناخدا عباس)   ایهاالناسشمارابهحقخونرضا                   

ایها الناس شما را به حق خون رضا لحظه ای گوش نمایید در این بزم عزا

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: سه شنبه 27 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / دهه آخر صفر ،

واحد ایام صفر از مرحوم محمّد شریفیان (آهنگ نوبت جنگ ناخدا عباس)

 

ایهاالناسشمارابهحقخونرضا                         لحظهایگوشنماییددراینبزمعزا

تابگویمبهشماازاثرزهرجفا                              بااباصلتچهمیگفتغریبالغربا

ایاباصلتبیاساعتیاندربرمن                          ازرهمهرووفاباشدمییاوربر من

فرشبرچین و بکنجمعتو اینبسترمن                تاغریبانهدهمجانچوشهکرببلا

زهرمامونلعینپارهنمودهجگرم                         کاشمیبودطبیبیدممردنبهسرم

یاکهمیبودتقینوردوچشمانترم                     تاسویقبلهکشدپایمنازراهوفا

ایاباصلتدرخانهببندوبنشین                          گریهکنبرمنبیکستوباقلبحزین

گوکهمسمومنمودنرضاخسرودین                    رفتدرشهرغریبیازایندارفنا

گریهمیکرداباصلتچوبهرآنشاه                     دیدیکسروقدیاوزرضاهمچونماه

بودآثاربزرگیزجبینشپیدا                            اشکمیریختبهرخساربهصدنالهوآه

گفتایشهتوکهباشیزکجاآمدهای                  منکهدربستهبدمپسزچهراه آمدهای

بهگمانمکهبهدیداررضاآمدهای                        آمدممنزمدینهبهسویطوسبلا

ایاباصلتبگوتوپدرمنبهکجاست                   آنکهدورازوطنوتاجسرمنبهکجاست

کزغمشخونرودازچشمترمنبهکجاست            چونکهازدیدناوکاممراهستروا 

چهخوشاستگرپسرآیدبهبالینپدر                 دردممرگپدرراچوبگیرددربر

ازغممرگپدراشکبریزدزبصر                        نالهایچونبکشیدیهرپدرهستبجا

لیکاینواقعهبرعکسفتاده است زجفا                ازبرایعلیاکبروشهکرببلا

لبنهادبرلبپرخونجوانشآنشاه                   گفتازداغتوشدصبححسینشامسیاه

«شریفیان»توبگونوحهبهصدشورونوا                گوالهابهحقصاحباینبزمعزا

 

کننصیبهمۀدیدارشهقبّهطلا                         تاشوددینمحمّدبهجهانجلوهنما

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش