از مدینه به سوی طوس روان شد شه خوبان حکم مأمون لعین با دل پر خون و پریشان

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد ایام صفر، شعر از مرحوم غلامرضا اصلاح پذیر، آهنگ (چونکه عباس)   ازمدینهبهسویطوسروانشدشهخوبان                

از مدینه به سوی طوس روان شد شه خوبان حکم مأمون لعین با دل پر خون و پریشان

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: سه شنبه 27 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / دهه آخر صفر ،

واحد ایام صفر، شعر از مرحوم غلامرضا اصلاح پذیر، آهنگ (چونکه عباس)

 

ازمدینهبهسویطوسروانشدشهخوبان                 حکممأمونلعینبادلپرخونوپریشان

 

گفتهنگامو داعباهمهیارانوعزیزان                      میرومسویقضاازستموجورلعینان

 

شدیقینمکهبودآخرعمرمندلریش                      درغریبیدهدمزهرجفاقومبداندیش

 

حالسازیدبهپاماتمماکنونبهبرخویش                   چونعزاداربهغربتنبودبهرغریبان

 

جانبشهرخراسانچوغریبالغرباشد                       ظلممأمونلعینبرپسرشیرخداشد

 

ازرهکینهرضاکشتۀانگورجفاشد                           گشتمسمومبهانگورستمشاهخراسان

 

چه بگویم ز جفا کاری این چرخ ستمگر               ظلمها کرده روا بر همه اولاد پیمبر

 

کشته گردیده حسین تشنه لب از نیزه و خنجر      هم بدادند ز جفا زهر به سلطان خراسان

 

گفتاباصلتببنددرکهدراینشهرغریبم                 ماندهدورازوطنوبیکسوبییاروطبیبم

 

بنگرکزاثرزهرچوبامرگقرینم                             شدهازسودۀالماسدلمشعلهۀ سوزان

 

فرشهاراتوبپیچانکهغریبانهدهمجان                  چونشهکرببلارویزمینبیکسوعطشان

 

بهرویخاکشکمازاثرزهربمالید                          چونغریبانهدرانگوشۀویرانهبنالید

 

گفت: معصومهایاخواهرزارمبهکجایی                     کهبیاییتوبهبالینمنزارجگرخون

 

کوجوادمکهبهبالینمنزارجگر خون                      خاکبرسرکندازغمبدردچاکگریبان

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش