لبالب گشته از خونابه ی غم ساغر دل ها الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه ایام محرّم از مرحوم ناخدا عباس لبالبگشتهازخونابهیغمساغردلها                       

لبالب گشته از خونابه ی غم ساغر دل ها الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه 18 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار نوحه / محرم ،

نوحه ایام محرّم از مرحوم ناخدا عباس


لبالبگشتهازخونابهیغمساغردلها                          الایاایهاالساقیادرکاساوناولها

 

به گرداببلایکربلازینبزغممیگفت                         کجادانندحالماسبکبارانساحلها

 

 

زپیچسنبلمشکینگیسویعلیاکبر                                    زتابجعدمشکینشچهخونافتادهدردلها

 

 

میانخاکوخونایجانخواهرخفتهایتاکی                     جرسفریادمیداردکهبربندیدمحملها


 

زخونرنگینمحاسنکردهایازحنجراصغر                       کهسالکبیخبرنبودزراهورسممنزلها

 

 

 

عروسبینواباصدنوامیگفتباقاسم                              کهعشقآساننموداولولیافتادمشکلها


 

دمادمشهربانوسربهزانومیزدومیگفت                           متاماتلقمنتهویدعالدنیاواحملها


 

غمقتلحسینایدلبودهرروزهدرددفزون                         نهانکیماندآنرازیکزوسازندمحفلها

 

 

بنالای «ناخدا» اندرعزایزادهیزهرا                            کهتاروزقبامتسوختبایدجملهیدلها 

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش