سید و سالار دین چون عزم بر میدان نمود در میان خیمه ها هنگامه طوفان نمود

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد ايام محرّم، شعر از محمود موجی، آهنگ از عبدالحسین خرمایی سیدوسالاردینچونعزمبرمیداننمود                  &

سید و سالار دین چون عزم بر میدان نمود در میان خیمه ها هنگامه طوفان نمود

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: دوشنبه 12 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / محرم ،

واحد ايام محرّم، شعر از محمود موجی، آهنگ از عبدالحسین خرمایی

سیدوسالاردینچونعزمبرمیداننمود                   درمیانخیمههاهنگامهطوفاننمود

شدسوارذوالجناحدلپریشانشاهدین                     پایههایعزمخصمکفررالرزاننمود

اسبشاهدینقدمرابرنمیداردزغم                      صحنهایمولابدیدواشکراپنهاننمود

دیددختشدستهایشگرددستذوالجناست                کائناتازاینمصائبجملگیگریاننمود

گفتبابانیستممنتشنهلبمیدانمرو                     چونعموراخصمدوندربحرخونغلطاننمود

دختمسلمرانوازشهاتومیکردیپدر                      بودنتدردیتیمیرابراوآساننمود

کیستتابعدازتوبنمایدنوازشدخترت                    بیکسیاینسینهراچونآتشسوزاننمود

دیدگانهمرهانرازینطریقگفتگو                         همچودریایخروشانبیسروساماننمود

شاهدینآهیکشیدودربغلجانشگرفت                 دلپریشاندخترشراجایدرداماننمود

بوسههازدبردوچشماشکبارکودکش                      بعدازآناورانوازشکردوهماحساننمود

رازهادرگوشاوزانماجرانجوابکرد                         گفتعمو  جانفدایمکتبوایماننمود

اکبرآنپشتوپناهماکبرآنتابوتوانم                   جانخودرادررهقرآنودینقرباننمود

ظلمرابیحدنمودهمیزبانبیحیا                          درجهانآیاچهکساینگونهبامهماننمود

یوسفمراکشتهاندوپشتمازهجرششکست              روزمازهجرانرویشچونشبکنعاننمود

میرومدرجنگدشمنتابگوییبعدمن                   جانخودبابغریبمهدیهبرجاناننمود

بعدمنزهراصفتبرصورتتسیلیزنند                    نانجیبیکزهماکنونسینهامنالاننمود

رفتآنکهسویمیدانتکسوارذوالجناح                    کردپیکاریکهعالمراازآنحیراننمود

آهازآنساعتکهآمداسبزخمیبیسوار                درمیانخیمههازینآمدنافغاننمود

تاقیامتماجراباقیستموجیازچهرو                    باتأثّردیدهگریانشرحغمپایاننمود

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش