تحریر

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

تحریر:به پیچ وخم هایی که درصداکه به صورت ارادی وغیرارادی صورت میگره تحریرگفته میشه...  تحریربه زینت صدامشهوره وبه صدای شما زیبایی میده امااگرتحریربیش ازحذریک بیت شعریا یک مصرع زده بشه این زیبای

تحریر

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: جمعه 19 خرداد 1396
مطلب در موضوعاتآموزش مداحی ، صدا سازی ،
تحریر

تحریر:به پیچ وخم هایی که درصداکه به صورت ارادی وغیرارادی صورت میگره تحریرگفته میشه...

 تحریربه زینت صدامشهوره وبه صدای شما زیبایی میده

امااگرتحریربیش ازحذریک بیت شعریا یک مصرع زده بشه این زیبایی زننده میشه بزاریدیه مثال روشن خدمتون بزنم البته قبلش بایدبگم که تحریرزدن درمداحی اجباری نیست واگرهر مطلبی رودرمداحی به صورت ساده بخونیم اشکالی درش نیست چون تحریرزیبایی وتزیین صداست

امامثال:

ببینید دوستان اگریک شخصی یک لباس معمولی بپوشه پیرهن شلوار جوراب وکفش خوب این یک نوع پوشش سادست حالا یک سری اضافات هستندکه به پوشش شخص زیبایی میده وتزیین کنندست مانند:ساعت مچی  انگشتر کلاه شال عطرویادکلن و...این مواردبه شخص زیبایی ظاهری میده تحریرهم همین کاروانجام میده

حالااگرشخصی بیش ازحدازاین زینت هادرپوشش خودش استفاده کنه چی میشه

مثل دوتاساعت عطرزدن بیش ازحد انگشترزیاد درانگشتان دست کلاه وشال ودستکش

ببینیداین شخص یک ظاهرزننده پیدامیکنه وباعث میشه دیگران باطن شخص واون شخصیت اصلی اون فردرو نبینن وفقط به ظاهراین شخص نگاه کنند

درمداحی هم همینطورهست اگرشما مثلا یک بیت شعربیش ازاندازه تحریربزنیدمستمع عمق شعرروفراموش میکنه وحواسش به واسطه تحریرزیادپرت میشه واداره جلسه ازدست شماخارج میشه

پس بایداین مهم روبادقت وظرافت انجام بدیم ...

انواع تحریر:

مابه طورکلی چهارنوع تحریربه نامهای :

_تحریرپله ای

_تحریر ریز

_تحریرلرز

_تحریرموج

 

یک نمونه تحریردیگه هم هست که به تحریر(ذوقی)

معروفه که با استفاده ازاین ۴نوع تحریربدست میاد واجرامیشه

 

اما کاربردتک تک این تحریرها

تحریرپله ای:

تحریرپله ای درمداحی بیشترین کاربردروداره وبه وسیله بالاپایین کردن نتها(پرده های صوتی)دریک فاصله تقریبا مشخصی به دست میاد این تحریردرشعرخوانی دعاوزیارات خوانی انواع سینه زنی روضه خوانی وتمام بخش های مختلف مداحی بیشترین کاربردروداره وازمهم ترین تحریرهابه شمارمیره

 

تحریرریز:

تحریرریز یکی اززیباترین وظریف ترین تحریرهاست والبته نسبت به سه تاتحریردیگه سخت تره

تحریرریز هم با الاوپایین شدن پرده های صوتی صورت میگیره ودرواقع همان تحریرپله ای هست وبه این دلیل به تحریرریزمشهوره که فاصله های بسیارکمی داره مثلا اگر درتحریرپله ی ۴تا تغییرصورت میگیره درتحریرریز این چهارتا به ۸تا تغییرمیتونه صورت بگیره وظرافت خاصی داره

این تحریردرمداحی در:

اشعارمختلف سینه زنی روضه  دعاوزیارات وبخشهای دیگرمداحی به کاربرده میشه اما نسبت به ظرافت کاربایدکمترازتحریرپله ای استفاده بشه

 

تحریرلرز:

این تحریر معمولادرمداحی کاربردکمتری داره وبیشتر دراخرکلمات مثلا دریک بیت به کاربرده میشه این تحریرتنهابه وسیله دوپرده صوتی وبه صورت تکارزیادصورت میگیره معمولا دراجرای اوپرا بیشترازاین تحریراستفاده میشه ودرغرب بیشترازاین تحریراستفاده میشه

 

تحریرموج:

این تحریرهمون طورکه ازاسمش پیداست موج دارهست وحالت موج درصداایجادمیشه  این تحریربا استفاده ازپرده های صوتی به صورت کشش بالاوپایین میشه وتحریرموج به وجودمیاد

تحریرموج بیشتر درمدح خوانی اشعارکاربرد داره ودرروضه خوانی وذکرمصیبت ازاین تحریرمعمولآستفاده نمیشه

 

گوشه دیلمان ازاوازدشتی یکی ازنغماتی هست که ازتحریرموج استفاده شده وان شآلله این گوشه روبه طورمثال اجراخواهم کرد...

 دوستان عزیزتمرین انواع تحریرهارودرکلاس ارسال کردم اماچندنکته بایددرمورداین تمارین خدمتون عرض کنم

 

اول اینکه حقیرسعی کردم این تمارین روروی حالت های مختلف که هنگام خوندن ممکنه به وجودبیاد اداکردم تا حننجره شما راحت تربتونه این تحریرهاروبزنه

 

دوم اینکه برای یادگیری تحریرریزاصلاعجله نکنید چون این تحریرتمرین زیادی رومیطلبه وسخت ترازتحریرهای دیگست

 

نکته سوم اینکه سعی کنیدبعدازاینکه هرتحریرروکارکردیدبرروی یک قطعه شعربه دلخواه خودتون اهنگش مهم نیست چی باشه انتخاب کنیدوسعی کنیداون تحریرموردنظررو بروی کلمه مناسب اداکنیدتا بتونیدعادت کنیدوبه کارتون زیبایی بدید

درادامه ی مبحث تحریرهانحوه چگونگی اجرا برروی کلمات و حالت های مختلف   َ ِ ُ  و ے رو خدمتون عرض کنم

 

کلمات وحرفها:د دوستان خیلی مهمه که بدونیم بروی چه کلمات یاحرفهایی بایدتحریرزدویابهتره تحریرزدوچه کلمات وحرفهایی رونبایدویابهتره تحریرزده نشه

 

به نظرشما دراین مصرع شعرزیرتحریرپله ای یاریزرو کجابهتره درروی کدام کلمه وحرف اداکرد

مثال:

معجزات چشم زهرا عرش اعظم ساخته

 کدام کلمه مناسب تحریرربزهست

معجزات

چشم

زهرا

اعظم

ساخته

 

خیلی مهمه که بدونیم درکجای این شعربایدتحریرزده بشه چون اگربرروی یک کلمه یاحرف نامناسب تحریرادابشه اون زیبایی تبدیل به زشتی میشه

 

ببینید دوستان بهتره بروی حرفهایی تحریرزد که درحالت های آ  و او و ایی  و  هه یا  _َ باشه  ونکته مهمتر اینکه بهتره اخرین حرف کلمه تحریر برروی اون ادابشه  مثلا کلمه ی (زهرا)  اخرین حرف اون (آ)هست وبایدروی این حرف تحریرادابشه ویا کلمه ی(ساخته)بایدبروی حرف(ه) تحریرادابشه

 

نکته حایزاهمیت دیگه اینکه اخرین کلمات هرمصرع شعری اگر به حرف (آ) (هه) (او) (ایی) ختم بشه میشه تحریرهای خوبی رواداکرد

 

بروی این مصرع شعرکلمات زهرا و ساخته مناسب تراندبرای تحریر زیرا کلمه زهرا به  آ ختم میشودوتحریرهم راحت ترادامیشودوهم زیباتر وکلمه ی ساخته هم چون اخر مصرع هست بهترین قسمت شعربرای ادای تحریرهست باتوجه به نکته قبل که عرض کردم

 

 

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش