زد چو ابن ملجم بی دین مردود و دغا تیغِ زهر آلود را بر تارک شیر خدا

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد شب قتل حضرت علی(ع)، شعر از حاجب بروجردی، آهنگ از عبدالحسین خرمایی   زدچوابنملجمبیدینمردودودغا                

زد چو ابن ملجم بی دین مردود و دغا تیغِ زهر آلود را بر تارک شیر خدا

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: سه شنبه 27 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / ماه رمضان ،

واحد شب قتل حضرت علی(ع)، شعر از حاجب بروجردی، آهنگ از عبدالحسین خرمایی

 

زدچوابنملجمبیدینمردودودغا                         تیغِ زهرآلودرابرتارکشیرخدا

 

شدملائکدرخروشومنقلبشدماسوا                     صبحدمروحالامینازآسمانداداینندا

 

 تیغِ بنملجمچوفرقِحیدرصفدردرید                     نسلناپاکمرادیبرمرادخودرسید

 

 درهمهکونومکانشورقیامتشدپدید                    درتلاطمشدزمینودرتزلزلشدسماء

 

 یاربآنآرامجاندامادپیغمبرچهشد                      فاعلقولسلونیشاهبحروبَرّچهشد

 

 زیبمحرابدعازیبندۀمنبرچهشد                        مقتدایدینودنیاکوعلیمرتضی

 

 ایفلکشدچهرۀپاکعلیازخونخضاب                 ازنفاقتآفتاببرجدینشددرحجاب

 

 گشتپنهانجسمپاکبوتراباندرتراب                    ایدریغآنصفدرمیدانرزملافتی

 

 تا زجورناکساندستخداییبستهشد                     پشتدینازبستندستخدابشکستهشد

 

 بعدحیدعزتآلنبیبگسستهشد                          آنیکاززهرستموآندیگرازتیغجفا

 

 مجتبیراشدجگرصدپارهاززهرستم                     سوختقلبمصطفیومرتضیرااوز غم

 

 کردشاهِکربلاراتشنهلبدرنزدیم                         شمربیپرواجدارأسمنیرشازقفا

 

 بهردفنجسمپاکتایولیّذوالمنن                        داشتیدرکوفهبرسرهمحسینو هم حسن

 

 پسبهدشتکربلاجسمحسینبیکفن                   دربیابانبیکسوبییاوروبیاَقربا

 

 بنگراطفالیتیمتیاامیرالمؤمنین                           درزمینکربلاازظلماعداء دلغمین

 

 نالۀکثوموزینبرفتهتاعرشبرین                         ازخروشیاأباوزنداییاأخا

 

 یاعلیگردرعزایتعرشاعظمخونگریست              برحسینتدیدۀجنوبشرافزونگریست

 

بهرکامتشنهاشهمشطوهمجیحونگریست           خونفشاندچشم«حاجب» تاجزادزاینعزا

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش