آه که امشب باز هم خونابۀ دل در سبوست اشکِ چشمِ شیعیان دریا به دریا جو به جوست

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد شب قتل حضرت علی(ع)، شعر از حاجب بروجردی، آهنگ از عبدالحسین خرمایی   آهکه امشببازهمخونابۀدلدرسبوست               &

آه که امشب باز هم خونابۀ دل در سبوست اشکِ چشمِ شیعیان دریا به دریا جو به جوست

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: سه شنبه 27 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / ماه رمضان ،

واحد شب قتل حضرت علی(ع)، شعر از حاجب بروجردی، آهنگ از عبدالحسین خرمایی

 

آهکه امشببازهمخونابۀدلدرسبوست                    اشکِچشمِشیعیاندریابهدریاجوبهجوست

 

 یکطرفبرسجدهسَرداردعلیمرتضی                       سویدیگرتیغِ جهلوکینهدردستِ عدوست

 

 چشمِ گریانممیانخونومحرابدعا                        دربهدردنبالرویمرتضیدرجستجوست

 

 شیعیانهفتآسمانامشبپریشانخاطراست             دمبهدمازهجرتِ جانسوزِ مولاگفتگوست

 

 شیونِ محشربپاشددرحریمکبریا                          تاکهبانگآمدعلیباخوندرانجاموضوست

 

 زینمصیبتکینچنینلرزاندهعرشایزدی                تاقیامتنالهبرلبهاوبغضمدرگلوست

 

 وایاگرلبواکندشبهاینخلستانغم                  برزبانششرحمولاشرحهشرحهموبهموست

 

 درقنوتشآنسحرگهاینچنینفریادکرد                 شوروشوقیدارماینکتابنوشمجامِ دوست

 

 آهوافغانِیتیمانعرشرالرزانکند                        چونبپافریادِغربتتافلکازچهار سوست

 

 اینعلییاربندیموحیویارِمصطفی                     گرچهازبیدادجهلوکینهمرگشآرزوست

 

 گوچسانکردیتحمّلدردچندینسالهرا                 اییَلِنامآوریکهاینکعزایتکوبهکوست

 

 خشمورحموزهدواحسانششگفتایجهان              درفراقتیا علیعالمخزانوزردروست

 

«موجی» ازسوزِ جگرمینالدازهجراناو                     آرزویشدرمیانشورِ محشرعفواوست

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش