گشته در عرش برین ناله و افغان امشب یا رب از بهر چه زهراست پریشان امشب

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد ایام صفر گشتهدرعرشبریننالهوافغانامشب                    یاربازبهرچهزهراستپریشانامشب بهیقینپارهجگرشدحسناززهرجفا       

گشته در عرش برین ناله و افغان امشب یا رب از بهر چه زهراست پریشان امشب

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: سه شنبه 27 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / دهه آخر صفر ،

واحد ایام صفر

گشتهدرعرشبریننالهوافغانامشب                    یاربازبهرچهزهراستپریشانامشب

بهیقینپارهجگرشدحسناززهرجفا                    بیبرادرشدهسلطانشهیدانامشب

دربرآوردهمیقاسموعبداللهرا                           گفتگشتیددگربیسروسامانامشب

باحسینگفتبرادربنشیندربرمن                       کهمراعمررسیده استبهپایانامشب

دستطفلانبهعمودادودرآنلحظهبگفت               بعدازاینجانتووجانیتیمانامشب

بهرقاسمبنماجشنعروسیبرپا                           آرزوبردلمنماندهبهدورانامشب

 

خواهراخیززجاطشتبیاوربرمن                        کهمراعمررسیدهاستبهآخرامشب

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش