بوی نی بوی نوا بوی عزا می آید بوی غم های دل بدر دوجا می آید

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد ایام محرّم، شعر و آهنگ از محمّد جواد جعفری همت بوینیبوینوابویعزامیآید بویغمهایدلبدردوجامیآید زحریمحرمکعبهیدلهاحسین بویگلهایگلستانخدامیآید خوندلمیچکدازگوشهیچشمانزمان شیعیانبویمحرمزفضامیآید کار

بوی نی بوی نوا بوی عزا می آید بوی غم های دل بدر دوجا می آید

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: دوشنبه 12 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / محرم ،

واحد ایام محرّم، شعر و آهنگ از محمّد جواد جعفری همت

بوینیبوینوابویعزامیآید
بویغمهایدلبدردوجامیآید

زحریمحرمکعبهیدلهاحسین
بویگلهایگلستانخدامیآید

خوندلمیچکدازگوشهیچشمانزمان
شیعیانبویمحرمزفضامیآید

کاروانیهمهعشاقرخحضرتحق
زبیابانبلابانگدرامیآید

مهشبهایدلقافلهی هاشمیان
آنعلمدارخدامردووفامیآید

برقآتشکهزشمشیرخصانمیبارد
سوزآهیزدلآلعبامیآید

کاروانیهمهحجاجوهمهعاشقومست
عاشقانهبهبلندایمنامیآید

میرودقافلهایزینتآنزینبعشق
بویغربتزبیابانبلامیآید

غنچهایبرسریکشاخهیگلمینالد
بویغمهایشهکرببلامیآید

نوبهاریکهبودخلقاوخولقاچونبی
روبهطوفانخزانغرقرضامیآید

امشبازخیمهوازدشت دلآینهها
صوتغوغایمناجاتودعامیآید

میرودقاسماوروبهسراپردهیعشق
زسرانگشتدلشبویحنامیآید

همنوایاندلمجمععزادارحسین
زنفسهایزمانبویجفامیآِید

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش