امشب ای زینب کبری ز چه دلگیر شدی ره به غم برده ای ازدور جهان سیر شدی

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

 واحد ایام محرم ، شعر از سید محمد هاشمی فرد، اهنگ از عبدالحسن خرمایی امشبایزینبکبریزچهدلگیرشدی           رهبهغمبردهایازدورجهانسیرشدی امشبایهمس

امشب ای زینب کبری ز چه دلگیر شدی ره به غم برده ای ازدور جهان سیر شدی

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: شنبه 10 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / محرم ،

 واحد ایام محرم ، شعر از سید محمد هاشمی فرد، اهنگ از عبدالحسن خرمایی


امشبایزینبکبریزچهدلگیرشدی           رهبهغمبردهایازدورجهانسیرشدی

امشبایهمسفرمازچهپریشانشدهای          غصهاتچیستکهآشفتهونالانشدهای

چیستاندوهتوایزینتدامانعلی                عزتفاطمه،ایراحتیجانعلی

غصهاتچیستکهدلرانگرانمیداری         یاچهشدتاکهغمخویشنهانمیداری

ازچهروخواهرمایهمدلمنتنهایی             درغمحالمنییابهغمفردایی

هیچازواقعهکرببلاغصهمخور                      ازتنبیسروجولانبلاغصهمخور

چونشومکشته،رهاازغمدنیاگردم              همرهفخربشرسیدبطحاگردم

خونمارریخت،شودمایهآزادیدین                دینچوآزادشودخشکشودریشهیکین

مرگمنباعثپایندگیدینخداست               باعثرویشگلغنچهیپیوندوصفاست

خونمنمایهیتابندگیمهرومهاست           مرگمنباعثپایندگیمهرومهاست

بایدازجوششخونجانزعدوبستانم             خودبهخونغلتموآشوبفروبنشانم

گرنگردمبهرهدینخداوندشهید                   چیرهگرددبهجهانظلمتوبیدادیزید

باغدینگلندهدتاکهنریزدخونم                 خونمارریخت،دگرزینهمهغمبیرونم

دررهدینرسولعربیمرگسزاست               خونبهایمنویارانمنازلطفخداست

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش