ظهرعاشورا که خون از چشم هستی می چکید صد جهان دل در نگاه خاکِ خونین می تپید

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحدایاممحرموصفر،شعرازسیدمحمدهاشمیفرد، آهنگازعبدالحسینخرمایی ظهرعاشوراکهخونازچشمهستیمیچکید         صدجهاندلدرنگاهخاکِخونینمیتپید یکطرفعرفانعزایپیررادرسی

ظهرعاشورا که خون از چشم هستی می چکید صد جهان دل در نگاه خاکِ خونین می تپید

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: شنبه 10 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / محرم ،

واحدایاممحرموصفر،شعرازسیدمحمدهاشمیفرد،

آهنگازعبدالحسینخرمایی

ظهرعاشوراکهخونازچشمهستیمیچکید         صدجهاندلدرنگاهخاکِخونینمیتپید

یکطرفعرفانعزایپیررادرسینهداشت               یکطرفکفرزبونآهنگنشرکینهداشت

یکطرفموجبلابرخاکجاریگشتهبود             یکطرفباخوندلعشقآبیاریگشتهبود

یکطرفزخمجگرسوزعطشدلمیشکست          یکطرفتیغبلابروسعتدلمینشست

یکطرفخورشیددرگردابخونافتادهبود          یکطرفمهتابدرکارسفرآمادهبود

زینمیانذراتعالمغرقدرزاریشدند               اززبانذرههافریادهاجاریشدند

گوشجانیبوداگرآنلحظهبرپهنایخاک           میشنیدایننالهراازذرههایسینهچاک

آهایتصویرهایآدمیتبرزمین                       ایبهدورافتادگانازعشقوایمانویقین

ایبهصورتآدمیامابهسیرتاهرمن                ایبهظاهرسرخروامابهدلخصمچمن

خفتهدرخوابهوسبیبهرهازدینتابهچند        بندهیشیطاننفسوکافرآیینتابهچند

چشمبگشاییدهانایمانتانراخواببرد               درسرابافتادگانهستیّتانراآببرد

چشمبگشاییدوظهرسرخگونرابنگرید                آفتابعشقدردریایخونرابنگرید

اینبهخونافتادهفخرعالمانسانیاست                اینخداراخونبهادرراهدینقربانیاست

اینحسیناستآبرویوسعتملکوجود               اینحسیناستآهامابیسروسردرسجود

یادگارمصطفیبینیدوجسمبیسرش                  خونایمانمیتراودازرگانگردنش

بارگانخونفشانتوحیدرا  اثباتکرد                 آیههایروشنامیدرااثباتکرد

بارگانخونفشاندامنازایندنیاکشید              خطسرخعشقراتامنزلعقبیکشید

رفتاوبابالخونتابارگاهذوالجلال                    رفتومامانديمدرخوابخوشورنجوملال

چشمبگشاييدوقترفتنماديرشد                     چشمبگشاييدگرتااينزمانتأخيرشد

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش